Työselitysmallit

Ohje: kopioi haluttu teksti suunnitteluasiakirjoihin.

FL 101 – Vetokaapin poistoilmavirran hälytysjärjestelmä

Vetokaappi varustetaan kaapin sivulle tai päälle asennetulla virtausanturilla ja etupuolelle nostoluukun sivuun asennetulla monitorilla. Nopeuden laskiessa alle asetetun rajan (esim. 0,5 m/s) hälytin hälyttää ääni- ja valomerkein.

FL 105 Vetokaapin digitaalinen säätöjärjestelmä

Säätöjärjestelmä ylläpitää vakio-otsapintanopeutta ja luukkua nostettaessa säätää sen kahdessa sekunnissa yli asetusarvon (0,5 m/s). Tämä varmistaa turvallisen työskentelyn. Luukun asento mitataan sähköisen potentiometrin (FHL95) avulla ja otsapintanopeutta valvotaan nopeusanturilla (HPS 50). Järjestelmä välittää tietoa kaapin toiminnasta käyttäjälle varottaen esimerkiksi toimintahäiriöistä valo- ja äänisignaalein.

Haluttaessa vetokaapin energiansäästöä voidaan tehostaa asentamalla järjestelmään läsnäoloanturi (IR 50), jonka avulla tieto työntekijän läsnäolosta välitetään säätöjärjestelmään.

Säädin (FHR 310) käyttää edellä mainittuja viestejä säätäessään ilmavirtoja säätöpellin (FHD) avulla. Säätöpelti on linearisoitu ja säätömoottori integroitu rakenteeseen. Vetokaapin ilmavirran ensimmäinen säätö tapahtuu nopeasti luukun asennon mukaan. Toinen tarkennussäätö tapahtuu samanaikaisesti nopeusmittauksen perusteella. Järjestelmä säätää poistoilmapeltiä pitäen luukun aukossa nopeutta haluttuna (yleensä 0,5 m/s). Järjestelmä on oppiva: se muistaa suorittamiaan tarkennussäätöjä ja käyttää niitä hyväksi myöhemmin. Se myös pystyy huomioimaan vetokaapin ja kanaviston yksilöllisiä ominaisuuksia.

FL 205 Laboratoriotilan ilmavirtojen hallinta

Tuloilmavirran ja painesuhteiden säätämiseksi tarvittava poistoilmavirran ohjaustieto saadaan suoraan vetokaappien säätimiltä (FHR 310) huonesäätimelle (SAR 410). Poistoilmavirran mittausta ei kanavassa tarvita, koska ilmavirtatieto saadaan vetokaappien säätöelektroniikalta. Mikäli järjestelmään halutaan kytkeä muita kohdepoistoja, voidaan ne ohjelmoida erikseen huonesäätimeen. Tieto kohdepoiston asennosta (auki/kiinni) voidaan välittää säätimelle esimerkiksi rajakytkimin. Kohdepoistojen ilmamäärä voidaan myös mitata mittaelimellä (AVM / FMS + PSV 10).

Huonesäädin (SAR 410) voidaan kytkeä rakennusautomaatiojärjestelmiin ja siirtää niille tietoa laboratorion ilmavirroista ja hälytyksistä. Perusasetuksia, kuten ilmavirtojen asetuksia, ei järjestelmän ulkopuolelta voida turvallisuussyistä muuttaa.

Huonesäädin (SAR 410) säätää haluttaessa tilan painesuhteita, lämpötilaa tai CO2-pitoisuutta ilmanvaihdon avulla.

Tuloilmavirtaa mitataan JA säädetään IMS-säätöpellillä (ACU), jonka auki-kiinni ajoaika on korkeintaan 3 sekuntia. Säätöpelti on linearisoitu ja säätömoottori on integroitu rakenteeseen.

FP 301 Laboratoriotilan painesuhteiden valvontajärjestelmä

Huoneen paine-eroa käytävään mitataan automaattisesti kalibroituvalla pietsoresistiivisellä kalvoanturilla (RP-CS). Huoneeseen tai käytävään asennettava näyttöyksikkö (RP-CI) näyttää vallitsevan paine-eron. Myös useampi näyttöyksikkö (RP-CI) voidaan liittää järjestelmään. Paineen laskiessa tai noustessa asetetun rajan ala- tai yläpuolelle valvontajärjestelmä hälyttää ääni- ja valomerkein. Hälytys ja painetieto voidaan siirtää rakennusautomaatiojärjestelmiin.

FP 302 Laboratoriotilan painesuhteiden säätöjärjestelmä

Huoneen paine-eroa käytävään mitataan automaattisesti kalibroituvalla pietsoresistiivisellä kalvoanturilla (RP-CS). Huoneeseen tai käytävään asennettava näyttöyksikkö (RP-CI) näyttää vallitsevan paine-eron. Myös useampi näyttöyksikkö (RP-CI) voidaan liittää järjestelmään. Säädin säätää paine-eron halutuksi tulo- tai poistoilmakanavassa sijaitsevalla säätöpellillä (ECD), jonka ajoaika äärirajalta toiselle on korkeintaan kolme sekuntia. Säätöpelti on linearisoitu ja säätömoottori on integroitu rakenteeseen. Paineen laskiessa tai noustessa asetetun rajan ala- tai yläpuolelle valvontajärjestelmä hälyttää ääni- ja valomerkein. Järjestelmään voidaan liittää oven avauksesta ilmoittava rajakytkin, joka pysäyttää säädön oven avauksen ajaksi. Hälytys ja painetieto voidaan siirtää rakennusautomaatiojärjestelmiin.

FP 303 Laboratoriotilan painesuhteiden säätöjärjestelmä

Huoneen paine-eroa mitataan käytävään automaattisesti kalibroituvalla pietsoresistiivisellä kalvoanturilla (RP-CS) ja huoneeseen tai käytävään asennettava monitori (RP-CI) näyttää vallitsevan paine-eron. Myös useampi näyttöyksikkö (RP-CI) voidaan liittää järjestelmään. Säädin säätää paine-eron halutuksi laboratorion ilmavirtojen hallintajärjestelmän (FL 204) avulla. Paineen laskiessa tai noustessa asetetun rajan ala/yläpuolelle valvontajärjestelmä hälyttää ääni- ja valomerkein. Järjestelmään voidaan liittää oven avauksesta ilmoittava rajakytkin, joka pysäyttää säädön oven avauksen ajaksi. Hälytys ja painetieto voidaan siirtää rakennusautomaatiojärjestelmiin.

FP 304 Sairaalatilan painesuhteiden säätöjärjestelmä

Huoneen paine-eroa käytävään mitataan automaattisesti kalibroituvalla pietsoresistiivisellä kalvoanturilla (RP-CS) ja huoneeseen tai käytävään asennettava näyttöyksikkö (RP-CI) näyttää vallitsevan paine-eron. Myös useampi näyttöyksikkö (RP-CI) voidaan liittää järjestelmään. Säädin säätää paine-eron halutuksi tulo- tai poistoilmakanavassa sijaitsevalla säätöpellillä (ECD), jonka ajoaika äärirajalta toiselle on korkeintaan kolme sekuntia. Säätöpelti on linearisoitu ja säätömoottori on integroitu rakenteeseen. Paineen asetusarvo voidaan muuttaa avainkytkimellä halutuksi (yli- tai alipaine). Paineen laskiessa tai noustessa asetetun rajan ala- tai yläpuolelle valvontajärjestelmä hälyttää ääni- ja valomerkein. Järjestelmään voidaan liittää oven avauksesta ilmoittava rajakytkin, joka pysäyttää säädön oven avauksen ajaksi. Hälytys ja painetieto voidaan siirtää rakennusautomaatiojärjestelmiin.

FP 305 Laboratoriotilan painesuhteiden säätöjärjestelmä

Tuloilmavirran ja painesuhteiden säätämiseksi tarvittava poistoilmavirran ohjaustieto saadaan suoraan vetokaappien säätimeltä (FHR 310) huonesäätimelle (SAR 410). Mikäli järjestelmään halutaan kytkeä muita kohdepoistoja, voidaan ne ohjelmoida erikseen huonesäätimeen. Tieto kohdepoiston asennosta (auki/kiinni) voidaan välittää säätimelle esimerkiksi rajakytkimin. Kohdepoistojen ilmamäärä voidaan myös mitata mittaelimellä (AVM / FMS + PSV 10). Tuloilmavirtaa mitataan ja säädetään IMS-säätöpellillä (ACU). Huonesäädin SAR 410 säätää tilan painesuhteita edellä mainitun poistoilmavirran ja tuloilmavirran mittaustietojen perusteella.

Ympäröivien tilojen painetasojen vaihtelun huomioimiseksi järjestelmään on liitetty painelähetin (PSV 10), jolla mitataan tilan painetta suhteessa vertailutilaan. Säädin (SAR 410) säätää paineanturin perusteella tuloilman IMS-säätöpeltiä (ACU). Jos tilassa on myös vetokaappeja, on suositeltavaa käyttää lisäksi yleispoiston IMS-säätöpeltiä (ACU) säädön nopeuttamiseksi. Järjestelmään voidaan liittää oven avauksesta ilmoittava rajakytkin, joka pysäyttää säädön oven avauksen ajaksi. Myös paineen näyttöyksikkö (RPI 20) voidaan liittää järjestelmään. Kaikki säätöpellit ovat linearisoituja ja säätömoottorit ovat integroituja rakenteisiin.

Järjestelmä voidaan kytkeä rakennusautomaatiojärjestelmiin ja siirtää niille tietoa laboratorion ilmavirroista, huonepaineesta ja hälytyksistä. Perusasetuksia ei järjestelmän ulkopuolelta voida turvallisuussyistä muuttaa.